Skip to content

Helmond Sport krijgt tot 15 september tijd voor uitwerking plan

Het voormalige bestuur van Helmond Sport heeft op 25 mei 2020 ten overstaan van alle partners laten weten op grond van de financiële positie van de club af te zien van deelname aan de multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) op Sport- en beleefcampus de Braak.
Begin juni heeft de hoofdsponsor van Helmond Sport met een vertegenwoordiging van het college van B&W gesproken over de mogelijkheid om alsnog op De Braak een voetbalstadion te bouwen. Inmiddels hebben het voormalige bestuur en directie van Helmond Sport, besloten om ruimte te maken voor een nieuw bestuur.
Het nieuwe bestuur heeft begin juli haar initiatief toegelicht aan alle partners betrokken bij de Campus de Braak.

Initiatief van Helmond Sport

Alle partners zien het liefste dat Helmond Sport blijft participeren in de campus, maar daarvoor moet eerst een aantal zaken door Helmond Sport uitgewerkt worden, in lijn met de vastgestelde kaders. Helmond Sport heeft toegezegd om hun eigen programma van eisen tegen het licht te houden en de komende zomerperiode te gebruiken om snel stappen te kunnen maken in het proces.
De realiteit leert echter wel dat dit tijd kost. Om die reden heeft het college besloten dat Helmond Sport tot 15 september 2020 de tijd krijgt om deze uitwerking mogelijk te maken.
Om het proces te stroomlijnen is samen met de partners besloten om Erik van Merrienboer, voormalig gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, als externe procesbegeleider in te schakelen. Met zijn kennis en ervaring vertrouwen wij erop dat hij de komende periode de belangen van de verschillende partijen bij elkaar kan brengen.

Plan 2.0 zonder deelname van Helmond Sport aan de MFSA

Hoe zeer alle partners hopen op blijvende participatie van Helmond Sport: de realiteit leert dat we ook rekening moeten houden met een scenario waarin het niet lukt. Om de financiële en vertragingsschade voor de partners zoveel als mogelijk te beperken, wordt parallel aan het initiatief van Helmond Sport een Plan 2.0 opgesteld. Uitgangspunt hierbij is een afgeslankte MFSA, zonder deelname van Helmond Sport, waarbij veel van de bestaande infrastructuur en velden kunnen blijven functioneren. Dit heeft als voordelen dat OMO toch snel kan beschikken over een nieuwe sporthal voor de leerlingen van het Dr.-Knippenbergcollege. En dat ook de Praktijkschool, de amateurvereniging SV De Braak en JVDI de Fysioclub, weliswaar met vertraging, in de nieuwe MFSA kunnen worden ondergebracht.
Voor SV De Braak zijn we in staat om het gevraagde aantal van acht voetbalvelden in fase 1 van sportpark De Braak te realiseren. Dit plan gaat er van uit dat Helmond Sport nog enkele jaren in het huidige stadion kan blijven functioneren. Na 15 september aanstaande, wanneer duidelijk is of het initiatief van Helmond Sport door alle partners wordt omarmd en daarmee een grote kans van slagen heeft, wordt bezien of Plan 2.0 nog verder uitgewerkt gaat worden.

 15 september moet het uitgewerkte initiatief van Helmond Sport op tafel liggen om te kunnen besluiten of deze uitwerking haalbaar is. Uiteraard worden alle betrokken partners hierbij aangehaakt omdat hun belangen meewegen.