Skip to content

Veelgestelde vragen

Omgeving en toegankelijkheid

Vraag: Het fietspad Bakelsedijk (vanaf Dierdonk) is smal. Waarschijnlijk wordt het met de komst van de MFSA veel drukker. Hoe wordt dat ondervangen?
Antwoord: Het fietspad Bakelsedijk valt buiten het bereik van het project De Braak. Het fietspad is enkele jaren geleden opnieuw geasfalteerd. In verband met ruimtegebrek is het helaas niet mogelijk om het fietspad te verbreden.

Vraag:
Het Piet van Bokhovenpad is een fietspad, maar al zo lang als het er ligt jakkeren er bromfietsen en scooters over. Dat mag dus niet. Wordt dat straks anders, als de verbreding gerealiseerd is?
Antwoord: Het Piet van Bokhovenpad is officieel een fietspad. Brommers mogen hier niet rijden. Handhaving is een zaak van de politie. Daar moet dus aandacht voor zijn vanuit handhaving.

Vraag:
Net als heel veel omwonenden wandelden wij over het wandel/ fietspad, dat lag tussen de voetbalvelden van MULO en Helmondia. Nu kan dat niet want er staat een hek bij de Knip. Als straks de bouwwerkzaamheden klaar zijn, is wandelen over een pad tussen De Knip en de voetbalvelden dan weer mogelijk?
Antwoord: Als te zijner tijd het totale plan gereed is, zijn er ook weer twee loopverbindingen naar het Piet van Bokhovenpad. Dan kan de wandelroute met een mooie rondgang over het park worden uitgebreid.

Vraag:
Blijven alle prachtige bomen in en rond het projectgebied staan? Oftewel, passen die binnen dit plan en worden ze niet gekapt?
Antwoord: Als gevolg van de ontwikkelingen in het gebied is het helaas noodzakelijk dat een aantal bomen wordt gerooid. Gelukkig worden niet alle bomen gerooid en blijft een deel van de bomenstructuur gehandhaafd. De bomen aan de randen van het project; Bakelsedijk, Rembrandtlaan en Piet van Bokhovenpad blijven nagenoeg allemaal staan. In het nieuwe plan zijn ook bomen voorzien. Er wordt een divers assortiment aan bomen geplant zowel in soorten als in vormen. Denk dan aan meerstammige, hoogstam- en beveerde bomen.


Vraag:
De openheid en toegankelijkheid van het park rond het stadion maakt dat ik me afvraag hoe veiligheid wordt gewaarborgd tijdens risicowedstrijden van Helmond Sport.
Antwoord:
De veiligheidsregio is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het plan om de veiligheid in en rondom de campus te waarborgen. Zo is er vanuit veiligheidsperspectief veel aandacht gegeven in het ontwerp van de campus voor het goed kunnen omgaan met risicowedstrijden van Helmond Sport.


Vraag: In het verleden werd er gesproken over twee fases in de ontwikkeling van het sportpark de Braak, in welke fase zitten wij nu?
Antwoord:
De onderverdeling van 2 fases bestaat nog steeds. Fase 1 is nu volop in ontwikkeling. Voor Fase 2 moet de ontwikkeling nog worden opgestart. De enige ontwikkeling uit Fase 2 die al wel is opgestart is die van het zwembad (zie ook de afbeelding rechts op de pagina).

Vraag: Wat zijn de plannen voor de tennisbanen van HTV?
Antwoord: Dat is aan het bestuur van HTV natuurlijk. Maar er is uiteraard plek voor tennisbanen in Fase 2 van het project De Braak. Eerst wordt een visie gemaakt voor De Braak Fase 2. Dan wordt er ook nagedacht over een locatie. De tennisvereniging wordt, als gebruiker van De Braak, te zijner tijd betrokken bij die plannen. Maar voor nu, blijven de banen gewoon liggen en kan er gewoon worden doorgespeeld.


Vraag:
Worden er nog huizen gebouwd binnen het huidige gebied? Hoe staat dat in verhouding tot mogelijke geluidshinder van de verenigingen naar de huizen toe?
Antwoord:
Dat is een optie. Als er woningen komen, dan komen deze naar verwachting op ruime afstand van de verenigingen.

Vraag:
Hoe wordt ervoor gezorgd dat aanwonenden geen geluidsoverlast ervaren wanneer de sportkantines en de supportersvereniging van Helmond Sport hun deuren open zetten bij mooi weer? Antwoord: Er ligt een voetballengte tussen de huizen en de sportkantines en supportersvereniging. En er worden wel wat bomen geplant. Maar niettemin is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt met de partijen en dat dit in vergunningen ondervangen wordt.

Vraag: Gaat er geheid worden bij de bouw van het nieuwe stadion? Ik maak me zorgen over de gevolgen voor bijv. de aangelegen huizen en vissen.
Antwoord: Bij de bouw van de MFSA wordt gebruik gemaakt van traditionele heipalen. Vergelijkbaar met de palen die zijn gebruikt bij het Dr. Knippenbergcollege. Er is weinig overlast geweest. Waarom de keuze voor traditionele heipalen? Omdat deze het beste en goedkoopste zijn voor de bodem zoals deze is in het gebied. We volgen de richtlijnen die er gelden om overlast te beperken en zullen voor aanvang communiceren over de hei-werkzaamheden.

Vraag: Er staan nu hekken om de huidige kunstgrasvelden om overlast te voorkomen en vernielingen te voorkomen. Omwonenden vinden het prettig dat deze hekken er zijn omdat dit toch wel (hang)jongeren tegenhoudt. Komen deze hekken er ook in de nieuwe situatie?
Antwoord: De huidige situatie is bijna niet te vergelijken met de toekomstige situatie. Het is nu een doodlopend eind in de structuur van Helmond. Het is de bedoeling dat de plek door de nieuwe situatie meer ‘doorbloed’ raakt. Met voetgangers- en fietsverkeer en bezoekers van de faciliteiten van de campus. Zo wordt het meer onderdeel van de stad en ontstaat er met die beweging meer sociale veiligheid en neemt overlast af. Er komen wel hekken maar deze worden niet heel hoog om het gevangenisgevoel te voorkomen. Mocht de situatie erom vragen, zou tussen bepaalde tijden (eenvoudig) afsluiten van het hele park een optie kunnen zijn. Maar in eerste instantie kiezen we voor openheid.

Zwembad

 

Vraag: Is een zwembad onder het stadion onderzocht?
Antwoord: Elke inpassing in Fase 1 leidt tot vertraging voor Fase 1 en is en wordt daarom niet onderzocht.

Vraag: Komen er in het zwembad ook voorzieningen zoals een extra warm bad, bubbelbad en eventueel sauna? Voor mensen met bijv. reuma is dit zeer wenselijk. Antwoord: Er zijn in het ontwerp voor het zwembad geen voorzieningen opgenomen zoals sauna’s en bubbelbaden. Er zijn wel mogelijkheden om later extra functies toe te voegen aan het zwembad. Deze zijn niet opgenomen in de huidige plannen.

Vraag: Kan het zwembad verdiept worden naar 3,75m? Voor bijvoorbeeld duikoefeningen?
Antwoord: Die vraag hebben we eerder gehad in het proces. Toen heeft de gemeenteraad dit verzoek afgewogen en besloten dit niet te honoreren. Nu kan dit sowieso niet meer ingepast worden in het hoofdontwerp.

Vraag: Is er gedacht aan toegang naar het zwembad vanuit de compressor ruimte (dus met zuurstofflessen)?
Antwoord: De compressorruimte is toegankelijk vanaf het maaiveld. Dus van daaruit kunnen er met een karretje flessen halen of brengen.
Waar komt het zwembad precies?Antwoord:

Vraag: Gaat de school het zwembad gebruiken?
Antwoord: Jazeker!

Vraag: Wanneer gaat het zwembad open?
Antwoord: Opening van het zwembad zal naar verwachting medio 2023 zijn.

Vraag: Komt hierna nog een uitbreiding aanpassing van het sportpark, wat is het kader wat binnen het gebied van het sportpark valt. De gemeente is aan het nadenken over een nieuwe invulling van fase van De Braak. In juni gaat de gemeenteraad hier onderling over praten. Daarna komen we terug bij alle gebruikers van De Braak om mee te denken over de invulling.

 

MFSA 

 

Vraag: Hoe is de uiteindelijke energievoorziening in het MFSA op basis van schetsontwerp Plan 3.0?
Antwoord: Nog altijd BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Vraag: Wat is de planning van de MFSA?
Antwoord: Start bouw MFSA is voorzien in september 2023, oplevering MFSA is voorzien begin 2024.

Vraag: In hoeverre heeft de corona-pandemie invloed op de bouwkostenstijging?
Antwoord: We zien momenteel de mondiale prijsstijgingen (o.m. staal en hout). We kunnen hier nu niet heel specifiek iets over zeggen. Dat is allemaal afhankelijk van de situatie op het moment dat de aanbesteding is afgerond.

Vraag: We zien dat de supporters van Helmond Sport een luxe supportershome krijgen in vergelijking met andere voetbalclubs. Hoe verklaart u dat?
Antwoord: In het nieuwe plan heeft het supportershome, om veiligheidsredenen, wel een plek gekregen in de MFSA dichtbij het vak van de harde kern. De ruimte wordt casco opgeleverd. De supporters van Helmond Sport zullen de ruimte zelf helemaal moeten inrichten en aankleden. Zij bepalen en betalen zelf hoe luxe ze het willen maken.

PROJECT ALGEMEEN

 

Vraag: Wordt er rekening gehouden met de belangen van de verenigingen?
Antwoord: Ja, vrijwel alle wensen van verengingen en bestaande gebruikers worden gehonoreerd in het Programma van Eisen. Zij zijn daar ook allen bij betrokken geweest. De gemeente vindt het belangrijk hen goed hierbij te betrekken, zij zijn immers de toekomstige gebruikers.

Vraag: Welke synergievoordelen kunnen er worden gehaald met De Braak fase 1 en dan met name met de MFSA?
Antwoord: Omdat het 2 gescheiden gebouwen (en ontwikkelingen) zijn, is het synergievoordeel beperkt. Synergievoordelen worden vooral gezocht in de buitenruimtes bij de gebouwen, zoals het parkeren en het creëren van gezamenlijke energievoorzieningen. 

 

overzicht fase 1 en fase 2
overzicht fase 1 en fase 2 van Campus de Braak

Stel ook een vraag!

We geven zo snel mogelijk antwoord