Skip to content

Voorbereidende werkzaamheden voor bouw De Knip gestart

Nu de voetballers van SV De Braak kunnen voetballen op de twee nieuwe kunstgrasvelden die onlangs officieel zijn geopend, verplaatsen de bouwwerkzaamheden zich naar de twee oude voetbalvelden van Mulo. Op deze plek start vanaf eind dit jaar de bouw van het nieuwe Dr.-Knippenbergcollege. Maar eerst wordt het terrein bouwrijp gemaakt en wordt de route voor het bouwverkeer aangelegd.

Op en rondom de twee voetbalvelden worden de bestaande voorzieningen zoals ballenvangers,  hekwerken, lichtmasten en hagen verwijderd. Verder zal een van de fietsenstallingen bij Mulo verplaatst worden. 

Veiligheid wandelaars/fietsers
Het wandel- en fietspad vanaf de rotonde aan de Rembrandtlaan wordt geschikt gemaakt voor bouwverkeer. Dat betekent dat er wat beplanting verdwijnt en de verharding wordt aangepast. Wandelaars, fietsers en bouwverkeer gebruiken dezelfde route maar zullen geen hinder van elkaar ondervinden. De aan- en afvoer van (bouw)materialen vindt vooral op werkdagen overdag plaats, terwijl sporters/bezoekers vooral ’s avonds en in het weekend het pad gebruiken. Bovendien worden er veiligheidsmaatregelen getroffen zoals duidelijke verkeersborden en een verkeerssluis bij de kantine van Mulo die afremmen noodzakelijk maakt.

Grondwerkzaamheden
Zodra de velden vrij zijn en de bouwroute klaar is, wordt gestart met de eerste grondwerkzaamheden waaronder het verleggen van  riolering voor het nieuwe Dr.-Knippenberg-college. Ook zal in een van de hoeken van het perceel een bodemsanering plaatsvinden vanwege een grondverontreiniging. De verontreiniging brengt geen risico’s met zich mee voor mens of milieu. Deze verontreiniging wordt vanuit de Wet bodembescherming deels weggehaald en deels afgedekt met schone grond. 

De komende tijd, kun je kortom de nodige activiteiten zien op en rond de locatie van Mulo, zodat eind dit jaar gestart kan worden met de bouw van de nieuwe Knip!